Cel

Zrównoważony rozwój polskiego sektora wołowiny zapewniający producentom godziwe dochody

Wyzwania

Cele i zadania zostały przyjęte przez Radę Sektora Wołowiny. Następnie zostały poddane pod dyskusję Porozumienia Rolniczego i uzyskały poparcie.

 

Percepcja

Polska wołowina w kraju i na rynkach eksportowych jest mało rozpoznawalna i nie ma reputacji wołowiny wysokiej jakości

Integracja

Procesy produkcyjne stosowane w polskim łańcuchu wartości wołowiny ograniczają możliwość wytworzenia wołowiny o powtarzalnej jakości.

Satysfakcja

Proces produkcji wołowiny niedopasowany do preferencji konsumentów, może przekładać się na dostarczanie wołowiny niespójnej z ich oczekiwaniami. 

Kooperacja

Niewystarczająca współpraca w łańcuchu produkcji wołowiny przyczynia się do problemów z jakością produktu końcowego i do obniżonej rentowności całego polskiego łańcucha wartości.

Kompetencje

Niewystarczający poziom kompetencji przekłada się na obniżoną jakość produkowanej wołowiny oraz rentowność produkcji, a w konsekwencji także pozostałych ogniw łańcucha wartości.

Optymalizacja

Polski łańcuch wartości wołowiny nie wykorzystuje w pełni dostępnych zasobów

Dźwignie wzrostu

Przygotowanie strategii zostało opracowane na podstawie licznych warsztatów z hodowcami, producentami żywca, przestawicielami rzeźni, zakładów rozbioru, wywiadów z ekspertami oraz analizy danych

Podniesienie ceny poprzez certyfikaty dobrostanu, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony klimatu

Z uwagi na rosnącą świadomość zarówno w kraju oraz głównie na rynkach zagranicznych oraz coraz większe przywiązanie konsumentów do tematów dobrostanu, zrównoważonej produkcji oraz ochrony klimatu, niezbędne jest objęcie jak największego wolumenu produkcji certyfikatem gwarantującym dobrostan zwierząt, zrównoważony rozwój oraz ochronę klimatu w całym łańcuchu wartości.

Podniesienie ceny poprzez wdrożenie i upowszechnienie narzędzi zapewniania jakości kulinarnej

Postawienie konsumenta i jego preferencji w centrum, jako priorytet wszystkich segmentów łańcucha wartości oraz zdefiniowanie obiektywnych atrybutów mających wpływ na jakość kulinarną. Wdrożenie i upowszechnienie narzędzi do zapewnienia jakości kulinarnej pozwoli na uzyskanie powtarzalnej jakości, zapewni możliwość świadomego wyboru przez konsumenta oraz umożliwi zdobycie i długofalowe utrzymanie zaufania konsumentów.

Obniżenie kosztów w wyniku poprawy kompetencji producentów żywca

Producenci w całym łańcuchu wartości chcą się zmieniać i chcą być bardziej efektywni. Potrzebują jednak do tego narzędzi i mechanizmów wsparcia. Producenci są skłonni partycypować w kosztach w zamian za profesjonalne doradztwo, szkolenia, zarówno w zakresie technologicznym, jak i ekonomicznym.

Obniżka kosztów i podniesienie wartości produkcji poprzez poprawę jakości żywca wołowego

Poprawa jakości materiału genetycznego stad pozwoli na uruchomienie dwóch osi poprawy rentowności sektora: zwiększenia przychodów oraz optymalizacji kosztów oraz umożliwi bardziej zrównoważony rozwój sektora. Dźwignia ta wiąże się z największymi korzyściami, ale i największymi kosztami oraz najdłuższym czasem realizacji.

Zwiększenie wartości dodanej w wyniku podniesienia innowacyjności przetwórców

Zwiększenie udziału eksportu elementów rozbioru oraz konfekcjonowanej wołowiny, pozwoli na zatrzymanie większego wolumenu marży na polskim rynku i sprzedawanie produktów bardziej marżowych. Wzrost udziału elementów handlowych w eksporcie wymaga pokonania barier, które dziś spowalniają rozwój tego eksportu to znaczy m.in. poprzez poprawę jakości w tym poprawa trwałości produktu, obniżenie kosztów rozbioru, pakowania, logistyki.

Promocja polskiej wołowiny

Skuteczne dążenie do zwiększenia ceny jest możliwe poprzez budowanie przewag konkurencyjnych jakościowych i informacyjnych.
Pierwszym krokiem dla rozwoju sektora wołowiny jest faktyczna realizacja zakładanych inicjatyw, niezbędny jest jednak drugi krok mający na celu promocję polskiej wołowiny wśród odbiorców krajowych i zagranicznych. Działanie to jest konieczne by zbudować zaufanie i markę polskiej wołowiny.

Źródła fiansowania

Finansowanie strategii „Polska Wołowina”

Niniejsza strategia skupia się działaniach, które mogą być finansowane:

 

  • ze środków własnych producentów żywca, przetwórców i innych uczestników łańcucha dostaw wołowiny;
  • środków publicznych z PROW;
  • płatności bezpośrednich związanych;
  • dozwolonej pomocy Państwa (środków krajowych);
  • środków UE z WPR na promocję;
  • środków na badania i rozwój z NCBiR.

Przyjęto założenie, że płatności bezpośrednie do bydła będą zachowane bez zmian co do wielkości budżetu, a może być zmieniona ich struktura.

Dokumenty

Broszura Strategia Polska Wołowina

raporty

Strategia rozwoju rynku polska wołowina 2030

Strategia „Polska Wołowina 2030”

Dokument strategii zaprezentowany i przyjęty podczas posiedzenia we wrześniu 2023, udziałem którego byli przedstawiciele MRiRW.

Strategia Polska Wolowina

Dokument strategii przyjęty przez Porozumienie Rolnicze i przekazany na ręce Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego w maju 2019

Strategia Polska Wołowina 2022

Dokument strategii opracowany przez radę Sektora Wolowiny i przekazany na ręce ministra Krzysztofa Jurgiela w maju 2018 r.

Analiza strategii wybranych krajów

Analiza strategii wybranych krajów UE oraz krajow trzecich. Ta anliza była punktem wyjścia do opracowania strategii Polska Wołowina

Raport z realizacji strategii