Rada Sektora

Wołowiny

Cel Porozumienia „Polska Wołowina 2022”

Razem wdrażamy strategię!

Dążymy do lepszej opłacalności

Dążymy do wzrostu rentowności całego łańcucha dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwy podział zysków w łańcuchu produkcyjnym, obejmujący m. in. utrzymanie systemu płatności bezpośrednich do bydła wraz z ich modyfikację mającą na celu większe wsparcie krów mamek, wzrost kompetencji rolników oraz inne działania wspierające zwiększenie korzyści rynkowych dla producentów i przetwórców.

Łączymy naukę z praktyką

Zapewniamy innowacyjny i inteligentny rozwój branży, obejmujący wykorzystanie badań naukowych i innowacji do tworzenia powiązań między wiedzą a działalnością rolniczą.

Współpracujemy

Dążymy do lepszej integracji łańcucha dostaw w duchu transparentności i dzielenia wspólnych wartości oraz celów.

Dbamy o zrównoważenie

Dążymy do zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwój sektora wołowiny, obejmującego działania zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego

Organizacji

Roczny ubój

% ubojów

Kim jesteśmy?

Na mocy zawartego w grudniu 2016 r.  porozumienie „Polska Wołowina 2022” przez sześć organizacji reprezentujących hodowców, producentów żywca wołowego, rzeźnie, zakłady rozbioru z sektora wołowiny działamy w interesie uczestników łańcucha dostaw wołowiny poprzez wspólne opracowanie i realizację strategii Polska Wołowina.

.

Forum Sektora Wołowiny

Impuls do działania –

  • Wnioski płynące z kolejnych dyskusji podczas FORUM Sektora Wołowiny wskazywały na potrzebę opracowania strategii dla polskiego sektora wołowiny
  •  W listopadzie 2016 r. podczas III Forum Sektora Wołowiny organizacje branżowe poinformowały Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o zamiarze wspólnego opracowania strategii rozwoju sektora wołowiny
  •  Minister Krzysztof Jurgiel zachęcił do współpracy w tym zakresie i obiecał, że jeśli przystąpimy do pisania strategii razem to pracownicy MRiRW będą pomagać.

Nasza historia

grudzień 2016

Podpisanie porozumienia

„Polska Wołowina 2022” podpisanego przez sześć organizacji skupiających uczestników łańcucha dostaw wołowiny:

  • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
  • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
  • Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
  • Związek Polskie Mięso

maj 2017

Początek prac nad strategią

Sygnatariusze porozumienia powołali Radę Sektora Wołowiny i upoważnili dfo realizacji wspólnego projektu opracowania strategii Polska Wołowina 2022

maj 2018

Strategia złożona do MRiRW

Dokument opracowany we wspólpracy z MRiRW został przekazany na ręce ministra Krzysztofa Jurgiela

maj 2019

Porozumienie Rolnicze poparło

Na wniosek ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego stratregia Polska Wołowina była poddana ocenie Porozumienia Rolniczego i uzyskała jego poparcie.

Dokument ma nazwę Polska Wołowina

grudzień 2021

Ostatnie uwagi do KPS

W okresie od maja 2019 roku do grudnia 2021 intensywnie pracowaliśmy nad zapisami w Krajowym Planie strategicznym dla WPR aby osignąć  cele założone w stratgii Polska Wołowina

wrzesień 2023

Strategia Polska Wołowina 2030

Porozumienie rolnicze przyjęło do realizacji strategię

zaktualizowaną do 2030r.

Dokument ma nazwę Strategia Polska Wołowina 2030

Sygnatariuszami porozumienia są:

Organizacje sektora wołowiny

   

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Polska Federacja Rolna logo

Polska Federacja Rolna

logo SRiW

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Polskie Mięso

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego